Privacyverklaring
Privacyverklaring

GDPR / Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring


Persoonlijke gegevens
Wij respecteren de privacy van de inschrijvingen van de deelnemers van de zwemacademie van Lago Lier De Waterperels op deze website en zorgen ervoor  dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.
Verzending van uw gegevens gebeurt veilig
Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden. U kunt dit zien doordat erop het webadres een groen slotje staat en 'https'.


Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het inschrijven in onze zwemacademie en lessenreeksen. Door uw online inschrijving via dewaterperels.zwemscore.be bent u lid van de zwemacademie.  Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor het opmaken de lesgroepen, de organisatie van de planning van de lesuren en alle noodzakelijke communicatie en registratie om aan de lessen te kunnen deelnemen. Via het websysteem kunnen de leden van de zwemacademie de vorderingen van de deelnemers opvolgen en kan de lesgever de noodzakelijke informatie aangaande de lessen doorzenden en antwoorden op alle vragen van de leden.
Wij sturen u als lid van de zwemacademie informatie over de aansluitende nieuwe lessenreeksen.
Om de leden van de zwemacademie toegang te kunnen verschaffen tot het zwembad, en te voldoen aan de verplichte bezoekersregistratie opgelegd door de Burgemeester en goedgekeurd op de zitting 26/06/2017  worden de gegevens van de deelnemers geregistreerd in het klantbeheersysteem van Lago De Waterperels. Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.

Uw akkoord
Door het inzenden van uw gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden van de gegevensverwerking'.

Opslag van uw gegevens
Zolang u ingeschreven bent in een lessenreeks, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in het klantenbestand van de zwemacademie.   Als u niet meer ingeschreven bent in een nieuwe lessenreeks verwijderen wij de persoonsgegevens van de leden na 12 maanden uit ons klantbeheersysteem, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt.
Inzage en correctie persoonsgegevens
Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan zwemacademie@sr-dewaterperels.be Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.
Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.
Heeft u vragen of een klacht?
Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of  over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar zwemacademie@sr-dewaterperels.be

Identiteit van de organisatie
S&R Lier nv
Kazernedreef 100
2500 Lier
Tel 0032 3 2935890

BTW BE 0867.091.809